Opera Supervisor Password reset

Tài khoản quản trị có hiệu lực cao nhất trên Opera PMS là supervisor. Chẳng may nó bị locked do bạn nhập sai nhiều lần, hoặc lâu ngày bạn bị quên password. Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn bạn reset lại nó.

Chuẩn bị

Bạn cần chuẩn bị các yêu cầu sau để có thể reset được suppervisor password:

  • Bạn cần có tài khoản Windows với quyền administrative
  • Bạn cần có mật khẩu của Opera Database. Nếu bạn chưa bao giờ đổi nó, bạn hãy thử các password mặc định của Oracle như opera, opera10g, opera11g. Nếu bạn không có mật khẩu Opera Database, bắt buộc phải nhờ sự hỗ trợ của Oracle
  • Cần xác định được schema name. Cách dễ nhất là bạn mở Opera và xem ở đây:

Các bước thực hiện

Có 2 cách để giao tiếp với Oracle Database, thông qua Windows command line hoặc sử dụng tiện ích SQL Plus của Oracle. Đối với người mới, tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng SQL Plus sẽ trực quan hơn.

Bước 1: Login vào Opera server
Bước 2: Mở chương trình SQL Plus

Bước 3: Login vào Database và Schema tương ứng

Bước 4: Thực hiện reset password bằng cách thực thi các câu lệnh SQL

UPDATE APPLICATION$_USER
SET APP_PASSWORD= 'MATKHAUMOI',  --> Nhập mật khẩu mới ở đây, lưu ý dùng ký in hoa
INACTIVE_DATE=NULL,
DISABLED_UNTIL=NULL,
ACCOUNT_LOCKED_OUT_YN='N',
LOCKOUT_DATE=NULL
WHERE APP_USER = 'SUPERVISOR';
COMMIT;

Lưu ý

Các thao tác trên đây tác động trực tiếp lên Opera database. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể mang lại rủi ro lớn cho hệ thống. Tôi khuyến nghị bạn không nên thử các câu lệnh khác nếu không chắc chắn, và thực sự cẩn thận theo từng bước.

Chúc bạn thành công!

Leave a Comment