IT Service Management trong thời đại ngày nay

Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Dịch vụ (services) bao gồm thành phần lớn nhất và năng động nhất của các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Dịch vụ là cách chính mà các tổ chức tạo ra giá trị cho chính họ và khách hàng của họ. Gần như tất cả các dịch vụ ngày nay đều là IT-enabled (ít nhiều liên quan tới CNTT), điều này có nghĩa là có lợi ích to lớn cho các tổ chức trong việc tạo ra, mở rộng, và cải thiện khả năng quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. 

Công nghệ đang tiến bộ nhanh hơn bao giờ hết. Các phát triển về điện toán đám mây (cloud), hạ tầng dịch vụ, máy học (machine learning), blockchain mở ra các cơ hội mới trong việc tạo dựng giá trị, và dẫn đến công nghệ thông tin trở thành định hướng kinh doanh quan trọng (important business driver) và là yếu tố then chốt của lợi thế cạnh tranh. Càng ngày, vị trí của việc quản lý dịch vụ công nghệ thông tin gần như là chìa khóa của chiến lược phát triển. 

Để đảm bảo phù hợp với tình hình mới và để thành công, nhiều tổ chức đang bắt tay vào các chương trình chuyển đổi lớn để khai thác những cơ hội đó.  Mặc dù những chuyển đổi này thường được gọi là “số hóa” (digital), chuyển đổi số (digital transformation), nhưng chúng còn hơn cả công nghệ (technology). Chúng là một sự tiến hóa trong cách mà các tổ chức hoạt động, để các tổ chức có thể phát triển mạnh mẽ trước sự thay đổi đáng kể và liên tục. Các tổ chức phải cân bằng giữa nhu cầu ổn định và dự đoán nhu cầu gia tăng về vận hành nhanh (operational agility) và thích ứng nhanh (increased velocity). Thông tin và công nghệ đang được tích hợp nhiều hơn giữa tổ chức này với tổ chức khác, sự đơn thuần đang bị phá vỡ, các nhóm chức năng chéo đang được sử dụng rộng rãi hơn. Quản lý dịch vụ đang thay đổi để giải quyết và hỗ trợ sự thay đổi này, và đảm bảo cơ hội từ các công nghệ mới và cách thức làm việc mới, được tối đa hóa.

Quản lý dịch vụ đang phát triển và ITIL đang là nền tảng được áp dụng rộng rãi nhất về quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) trên thế giới. Nếu bạn một quản lý về Công nghệ thông tin, thì việc học ITIL là rất cần thiết.

Leave a Comment