Tạo user bằng dòng lệnh trên Windows

Trong một số trường hợp bạn sẽ cần dùng CMD để tạo user thay vì dùng giao diện của Windows. Và thường các IT Profesional cũng thích dùng dòng lệnh hơn. Dưới đây là hướng dẫn nhanh để tạo Admin User bằng dòng lệnh trên hệ điều hành Windows:

Bước 1: Mở CMD Prompt…

Trên Windows 7/10, click Start, tìm với chữ “cmd” rồi nhấn Enter Enter.

Bước 2: Add Username and Password

Trong cửa sổ dòng lệnh, bạn gõ:

net user /add [*username] [password]

Nhấn Enter. Nó sẽ trông như thế này

Bước 3: Thêm vào nhóm Administrator

Bạn gõ:

net localgroup administrators [username] /add

Nhấn Enter. Nó sẽ trông như thế này

Xong!!!

Bây giờ bạn đã có một User mới với quyền Admin rồi đó!

Ngoài ra bạn có thể sử dụng vài câu lệnh khác:

Câu lệnh để liệt kê danh sách user

net user

Câu lệnh để xóa một user:

net user /delete [user name]

Leave a Comment