Public Key Infrastructure – Phần 2: PKI trong hệ thống khách sạn

Trong phần 1, chúng ta đã hiểu tổng quan về PKI. Trong phần này, chúng ta sẽ bàn thử PKI được hiện thực trong hệ thống khách sạn như thế nào?

Tại sao khách sạn cần PKI?

Khách sạn là nơi có giao dịch điện tử và giao dịch thẻ thanh toán. Điều đó đồng nghĩa với hệ thống khách sạn phải đáp ứng các yêu cầu của PCI DSS, trong đó có:

Yêu cầu 3: Bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán khi lưu trên hệ thống
Yêu cầu 4: Mã hóa thông tin thẻ trên đường truyền khi giao dịch.

Mọi giao dịch và dữ liệu được lưu trữ và truyền trên hệ thống khách sạn cần được an toàn và bảo mật. PKI là một cách tuyệt vời để quản lý và kiểm soát dữ liệu. Sử dụng PKI, chúng ta có thể cung cấp danh tính hoặc Chứng chỉ kỹ thuật số (digital certificate) cho tất cả các hệ thống và thành phần nội bộ trong khách sạn giao tiếp với nhau. Các chứng chỉ này có thể được sử dụng để xác định và xác thực người dùng, máy móc và thiết bị nhằm cung cấp khả năng kiểm soát truy cập tốt hơn hoặc truy cập dựa trên đặc quyền, mã hóa thông tin liên lạc và truyền dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu được truyền.

(đang viết)

Leave a Comment